Voor de gemeente Dijk en Waard heeft Syntraal een technisch, financieel en organisatorisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de damwand in de haven van Heerhugowaard te benutten als energiebron voor de duurzame warmte en koude van een aantal buurten in de directe omgeving.

De damwand moet voor een deel vervangen worden om een gebiedsreconstructie mogelijk te maken. Als de nieuwe damwand meteen thermisch geactiveerd wordt, kan deze damwand de bron zijn voor duurzame warmte en koudewinning uit het oppervlaktewater. Voor het Havenplein, de Rodeobuurt en de Oranjebuurt heeft Syntraal bepaald wat de warmte- en koudevraag is van de bestaande bouw en de nieuwbouw en in hoeverre de geactiveerde damwand in deze vraag kan voorzien. De damwand met een WKO is technisch een heel interessante bron.

Organisatorisch zijn met name de verschillende planning van voorbereiding en uitvoering van de projecten een punt van aandacht. Fasering, waarbij de buurten worden verduurzaamd tijdens de bouw of renovatie is voor de hand liggend en is technisch en financieel een realistische optie te zijn.

Het winnen van energie uit het oppervlaktewater met behulp van een thermisch geactiveerde damwand en het benutten van deze warmte en koude voor woningen is nieuw in Nederland. Daarom is het technische ontwerp getoetst bij elke partijen die ervaring hebben met duurzame warmtenetten voor woningbouw. Ook hieruit blijken geen onoverkomelijke bezwaren voor de realisatie.

Een praktisch resultaat, waarmee de gemeente, projectontwikkelaars en corporaties concreet aan de slag kunnen.