Vacature : Projectleider Leefomgeving (medior)

De komende jaren wordt het behouden en verkrijgen van ‘gebruiksruimte’ in vergunningen/toestemmingen steeds belangrijker. Het is voor Defensie van strategisch belang om voldoende gebruiksruimte te behouden en te verkrijgen om te kunnen varen, vliegen, rijden, schieten en oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, Barro/Rarro, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Luchtvaartwet.

Organisatie

Voor bijvoorbeeld militaire luchthavens, de marinebasis en kazernes speelt er veel op het gebied van vergunningen. Er vinden activiteiten plaats die bijvoorbeeld zoneringsplichtig zijn in het kader van de Wet geluidhinder, een omgevingsvergunning behoeven of mogelijk toestemming op grond van de Wet natuurbescherming moeten hebben.

Functie

De activiteiten moeten passen binnen de daartoe geldende wet- en regelgeving. Handhavend toezicht ziet toe op de naleving hiervan. De projectleider heeft een sturende en regievoerende rol. De projectleider voert regie op het vergunningenproces, coördineert dit en houdt rekening met de verantwoordelijkheden van de objectvergunninghouder bij Defensie. Ook ziet de projectleider toe op de verantwoordelijkheden en afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de vergunningaanvragen.

1. Projectleiding: voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en coördinatie van producten, diensten, beleid en processen

· Het uitvoeren van de inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe vergunningenprocessen;

· Het afstemmen met verschillende partners, zoals de objectvergunninghouders op de vliegbases, de marinebasis en kazernes, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijksvastgoedbedrijf, onderzoeksbureaus en andere stakeholders;

· Het verzorgen van afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken, haalbaarheid en het bewaken van de planning.

2. Netwerken en onderhandelen

· Het bouwen, onderhouden en gebruiken van interne en externe netwerken op de thema’s vergunningen en leefomgeving

· Het maken van afspraken en onderhandelen met partners over dienstverlening en opdracht

De te werven functionaris zal op basis van een generieke functiebeschrijving van medewerker Bestuursstaf worden geplaatst op de functie van Projectleider. De werkzaamheden vinden plaats in een politiek/bestuurlijke omgeving. Standplaats van opdrachtgever is Den Haag, in voorkomend geval vinden overleggen met opdrachtgever plaats in Den Haag of via MS Teams.

Functie-eisen

Functie-eisen

– Een afgeronde hbo-opleiding.

– Minimaal 4 jaar ervaring als Projectleider

– Minimaal 2 jaar ervaring in het vergunningendomein en/of fysieke leefomgeving-domein

Wensen (is een pre)

– Ervaring als procesmanager

– Ervaring in omgang met weerstand

– Kennis van de Omgevingswet

– Ervaring in de ruimtelijke ordening bij gemeente, provincie, waterschap of ministerie.

Competenties

– Kennis van projectmanagementmethodieken en –technieken

– Goede adviesvaardigheden

– Samenwerkings- en oplossingsgericht

– Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

– Ervaring in de omgang met verschillende belangen

– Vaardigheid in het signaleren en analyseren van (strategische) ontwikkelingen en problemen

– Vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids-)producten

– Talent voor organiseren, plannen en coördineren

– Beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit

– Goed in staat het overzicht te bewaken

– Omgevings-, klant- en organisatiegericht

– Gezaghebbend op eigen dossiers

– Creatief, een aanpakker en heeft inlevingsvermogen

– Goed netwerken en samenwerken

– Vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten, projectresultaten en

consequenties

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw Neutraal
PDF, DOC, DOCX (max 8 MB)
GIF, PNG, JPEG (max 8 MB)

Contactgegevens

Prive Werk