Vacature: Milieucoördinator

De komende jaren wordt het behouden en verkrijgen van ‘gebruiksruimte’ in vergunningen/toestemmingen steeds belangrijker. Het is voor Defensie van strategisch belang om voldoende gebruiksruimte te behouden en te verkrijgen om te kunnen varen, vliegen, rijden, schieten en oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, Barro/Rarro, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Luchtvaartwet.

Organisatie

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van militaire operaties en heeft de leiding over de Defensiestaf (DS). De CDS is tevens verantwoordelijk voor het aansturen van de uitvoering en voor het inrichten van de vergunningenketen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van militaire activiteiten is dat deze zijn toegestaan dan wel vergund op basis van milieu-/natuur- en omgevingsrecht. Om de vergunningentaken te kunnen aansturen en uitvoeren is een nieuwe Afdeling Fysieke Leefomgeving voorzien binnen de Directie Aansturing Operationele Gereedheid (DAOG). De DAOG is verantwoordelijk voor de opdracht en de allocatie van middelen gericht op het gereedstellen en ondersteunen van de militaire capaciteit. Ook heeft de DAOG als belangrijke taak regie te voeren op vergunningen en het coördineren van de uitvoering van omgevingsmanagement. 

Bij de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) van de CDS is een thematisch werkverband (TWV) ingericht. Dit verband heeft regieverantwoordelijkheid voor het aansturen van de uitvoering en voor het inrichten van bijbehorende ketens en processen op het gebied van vergunningen en gebruik van de fysieke leefomgeving. Hiermee in samenhang is, onder verantwoordelijkheid van het TWV, een tijdelijke Taskforce Vergunningen opgericht om de Defensievergunningen met een inhaalslag beter te beheersen en de organisatie rond vergunningen (aanvraag, revisie/verandering en verlenging) vorm te geven. De Taskforce Vergunningen opereert nadrukkelijk in samenwerking en samenhang met de andere entiteiten die zich binnen en buiten Defensie inzetten voor vergunningen van Defensie, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, het projectteam bij de Bestuursstaf dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de Omgevingswet, de Directie Communicatie en het nieuwe Omgevingsbureau bij de Defensiestaf.

Functie

De milieucoördinator is verantwoordelijk voor ondersteuning en advisering bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van Defensie en voor de naleving van vigerende wet- en regelgeving. Functionaris bewaakt, vertaalt en beziet op consequenties van nieuwe en/of gewijzigde nationale en internationale milieu wet- en regelgeving. Ook onderzoekt functionaris risicoanalyses/operationeel risicomanagement en beoordeelt voorgestelde milieumaatregelen. 

De milieucoördinator rapporteert aan interne partijen over de kwaliteit van milieumanagement en over het niveau van milieuzorg. Functionaris bewaakt en beoordeelt de toepassing en effectiviteit van beleids- en beheersmaatregelen en adviseert over correspondentie met externe handhavende instanties. De milieucoördinator levert gevraagd en ongevraagd advies over de aanpassing en/of bijsturing hiervan. De te werven functionaris zal op basis van een generieke functiebeschrijving van medewerker Bestuursstaf worden geplaatst op de functie van Milieucoördinator. Dit is een tijdelijke functie van maximaal 2 jaar. Standplaats is Den Haag.

1. Projectleiding: voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en coördinatie van producten, diensten, beleid en processen

· Het afstemmen met verschillende partners binnen en buiten Defensie, onderzoeksbureaus en andere stakeholders

· Het verzorgen van afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken, haalbaarheid en het bewaken van planningen

2. Netwerken en onderhandelen

· Het bouwen, onderhouden en gebruiken van interne en externe netwerken op de thema’s leefomgeving en vergunningen

· Het maken van afspraken en onderhandelen met eventuele partners over dienstverlening en opdracht 

De werkzaamheden vinden plaats in een politiek/bestuurlijke omgeving. Standplaats van opdrachtgever is Den Haag, in voorkomend geval vinden overleggen met opdrachtgever plaats in Den Haag of via MS Teams.

Functie-eisen

Functie-eisen

– Een afgeronde hbo bachelor – diploma

– Minimaal 4 jaar ervaring als Milieucoördinator

– Minimaal 2 jaar ervaring in het vergunningendomein

– Opleiding afgerond op het gebied van milieutechnologie en/of milieukunde en milieuwet- en regelgeving of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau

– Kennis van de Omgevingswet

Wensen (is een pre)

– Ervaring als procesmanager

– Ervaring in omgang met weerstand

Competenties

– Kennis van projectmanagementmethodieken en -technieken

– Goede adviesvaardigheden

– Samenwerkings- en oplossingsgericht

– Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

– Ervaring in de omgang met verschillende belangen

– Vaardigheid in het signaleren en analyseren van (strategische) ontwikkelingen en problemen

– Vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids-)producten

– Talent voor organiseren, plannen en coördineren

– Beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit

– Goed in staat het overzicht te bewaken

– Omgevings-, klant- en organisatiegericht

– Gezaghebbend op eigen dossiers

– Creatief, een aanpakker en heeft inlevingsvermogen

– Goed netwerken en samenwerken

– Vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten, projectresultaten en consequenties

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw Neutraal
PDF, DOC, DOCX (max 8 MB)
GIF, PNG, JPEG (max 8 MB)

Contactgegevens

Prive Werk