Functie-omschrijving

Voor de uitwerking en uitvoering van het herstelprogramma heide- en stuifzanden zoeken we voor onze opdrachtgever een projectleider. Bij het uitwerken en uitvoeren van dit herstelprogramma wordt samen opgetrokken met het herstelprogramma voor bossen, omdat hier een nauwe samenhang in zit. Tevens ben je als projectleider gesprekspartner van terreineigenaren en terreinbeheerders, gemeenten en waterschappen, boeren en burgers. De provincie werkt gebiedsgericht en integraal aan haar opgaven. Je werkt samen met overheden, natuurorganisaties, de landbouw en andere betrokken gebiedspartijen en betrekt daarbij ook de bewoners en andere gebruikers van de gebieden.

Verantwoordelijkheden:
In 2020 is een beoordelingskader opgesteld waarmee met vaste criteria habitattypen en leefgebieden kunnen worden beoordeeld. Met behulp van dit beoordelingskader worden door een extern bureau knelpunten en kansen voor herstel, gericht op hoger doelbereik vastgesteld. Er worden deelgebiedsessies georganiseerd waarin maatregelen worden voorgelegd aan de betrokken beheerders en partijen. De uitkomsten daarvan worden door de provincie breed afgewogen tot een passende en effectieve verzameling herstelmaatregelen voor de herstelprogramma’s bossen en heide- en stuifzanden. Waar mogelijk worden nu ook al concrete kansen benut om de natuur te herstellen, als de herstelstrategie al bekend is en het gaat om no-regret maatregelen. Ook wordt er geprobeerd aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen.
Taken en verantwoordelijkheden van de projectleider:
 • Projectleiding, aansturing, coördinatie en aanjagen van het op te stellen en uit te zetten herstelprogramma heide- en stuifzanden;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de eindproducten inclusief de kwaliteitsborging van deze eindproducten;
 • Voorstellen voorleggen aan en informeren van het bestuur (gedeputeerde, GS en PS);
 • Verantwoording afleggen aan de interne opdrachtgever binnen programma natuur;
 • Aansturen van ecologen, communicatie adviseurs en andere medewerkers die meewerken aan de herstelopgave, voor het onderdeel heide- en stuifzanden;
 • Opdrachten formuleren en aanbesteden, opdrachtnemers aansturen en kwaliteitsborging van uitbestede diensten en opdrachten;
 • Je zorgt voor een goede afstemming en samenwerking met externe partijen en partners die te maken krijgen met de maatregelen uit het herstelprogramma. Je weet daarbij betrokkenen te stimuleren en te overtuigen om uitvoering aan te geven aan de opgaven voor heide en stuifzanden. Je maakt betrokken partijen op inspirerende wijze deelgenoot van het natuurverhaal.

Functie-eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding;
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als zelfstandig projectleider van projecten op het gebied van Natuur. Het gaat daarbij om projecten die erop gericht zijn om te komen tot strategische plannen en gebiedsuitwerkingen voor Natuur;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het aanbesteden van natuurprojecten en bent in staat om te sturen op de juiste kwaliteit en selectiecriteria;
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met de Natura 2000 systematiek zoals herstelstrategieën, standplaatseisen en habitateisen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

Direct solliciteren
  Brief toevoegen

  CV toevoegen